Hakikat Ketuhanan

sad_man1Salamun ‘alaikum, salam kasih dan dan silaturahmi buat pengunjung dan pengikut “Perjalanan Mukmin” diharap sihat sejahtera dan dikurniakan akal yang sihat yang senantiasa berada didalam rahmat Allah hendaknya, al fatehah buat semua umat Islam. Saya sangat berkenan pada tulisan dibawah ini lalu saya mengambil-nya tanpa meminta izin terlebih dahulu kerana saya tidak tahu bagaimana untuk menghubungi-nya, diharap jika beliau membaca-nya boleh menghubungi saya samada membenarkan ataupun tidak, jika beliau tidak mengizinkan-nya lantas saya akan memadamkan-nya. Apapun tulisan dan huraian dibawah ini amat tersemat kedalam jiwa saya, kerana ini adalah pegangan sebenar “Ahli Sunnah Wal Jama’ah” dari “Ahlul Bait”.

Di antara pelajar-pelajar lulusan akademi dan halaqah Rasulullah S.A.W. Syaidina Ali K.W.J adalah pelajar terbaiknya. Dengan potensi suci dan sempurna Ali KWJ. mampu menangkap semua pelajaran sang guru, tidak ada satu huruf pun yang tidak difahami olehnya bahkan setiap satu huruf yang diajarkan oleh Rasul S.A.W. terbuka baginya seribu pintu ilmu. Hal ini menjadikan Ali KWJ. pemilik kesempurnaan akal dan iman. Di kalangan para arif, Ali KWJ. adalah wujud tajalli tertinggi dari Haq yang maha tinggi. Karena ketinggian wujud suci alawi ini, hanya ka’bah yang mampu menerima tajalli wujudnya dan hanya mihrab yang sanggup menahan berat beban shahadah wujud suci ini. Hijab dunia dan tabir akhirat di hadapan pandangan hakikat Ali KWJ. tidak lagi memiliki warna. Pandangan Ali KWJ mampu menembus alam malakut serta tidak ada lagi yang tersembunyi dari pandangannya.

Beliau berkata : “ Sesungguhnya aku telah melihat alam malakut dengan izin Tuhanku, tidak ada yang ghaib ( tersembunyi ) dariku apa-apa yang sebelumku dan apa-apa yang akan datang sesudahku.

”[1] Ali as. adalah ayat kubra Haq yang maha tinggi, insan kamil yang memiliki ilmu kitab, seperti yang disabdakan oleh Rasulallah S.A.W.: “ salah seorang misdaq dari ayat ( katakanlah! Cukuplah Allah S.W.T sebagai saksi antara aku dan kalian serta orang yang memiliki ilmu kitab )

[2] adalah saudaraku Ali.”[3]
Para arif serta ahli bathin dengan bangga mengaku diri mereka sebagai murid dari sang murod agung ini, dan menjadikan Ali KWJ. sebagai qutub dari silsilah mursyidnya. Imam Hadi as. berkata : Ali KWJ. adalah kiblat kaum Arifiin

“[4] Dikalangan ahli hikmah, hikmah alawi merupakah hikmah tertinggi. Wujud, perbuatan serta kalam Ali KWJ. sarat dengan hikmah yang memancar dari maqam imamahnya serta menjadi lentera bagi para pengikutnya. Dalam filsafat ketuhanan Ali KWJ. adalah orang pertama dalam islam yang meletakkan batu asai burhan dan membukakan pintu hujah falsafah bagi para filusufi dan ahli hikmah sesudahnya. Selain dari itu Ali KWJ. adalah orang pertama yang menggunakan istililah-istilah falsafah arab dalam menjelaskan masalah-masalah filsafat. Menurut pandangan Ali KWJ. makrifat ketuhanan merupakan makrifat tertinggi dan merupakan paling sempurnanya makrifat. Seperti dalam ucapannya: “ Makrifat tentang Allah Ta’ala adalah paling tingginya makrifat

“[5] serta ucapannya: “ Barang siapa yang mengenal Allah swt. maka sempurnalah makrifatnya

“.[6]Ucapan-ucapan fasih Ali KWJ. dalam Nahjul Balaghah sangat sarat dengan hikmah dan makrifat tertinggi. Ucapan seperti ini tidak mungkin keluar kecuali dari orang yang memiliki kedudukan khusus dan tinggi tentang pengetahuan dan makrifatnya terhadap Tuhan.

Tahapan Pengenalan Tuhan dalam Ucapan Imam Ali KWJ.

Ali KWJ. dalam khutbah pertama dari Nahjul Balaghah menjelaskan urutan tahapan pengenalan terhadap Tuhan, mulai dari tahapan sederhana hingga berakhir kepada tahapan yang sangat dalam dan detail.

1. Mengenal Tuhan dan mengakui akan ketuhananNya
Sebuah pandangan dunia yang dimiliki semua keyakinan dan agama baik yang muwahid ataupun yang musyrik mulai dari agama primitife sampai kepada islam. Yang tertera dalam ucapannya : “awwal ( asas ) dari agama adalah mengenal Tuhan”.

[7]Ali as. dalam beberapa khutbahnya berusaha mengajukan beberapa argument untuk pembuktian akan keberadaan sang pencipta dari alam semesta, seperti dalam ucapan singkatnya : “setiap sesuatu yang bersandar kepada selainnya maka ia adalah sebab”.

[8] Ucapan singkat akan tetapi memiliki kandungan yang luas ini ingin menjelaskan hukum sebab-musabab dan menjelaskan bahwa semua yang ada di dunia ini sebab, karena wujud mereka bukanlah dzati ( mumkin ). Oleh karenanya harus ada sesuatu yang keberadaanya dzati (wajib alwujud). Dalam khutbah lain Ali KWJ. berkata : “Celakalah orang yang mengingkari sang maha muqaddir dan tidak meyakini mudabbir”

[9] kelanjutan dari kutbah ini : “Apakah mungkin ada bangunan tanpa ada yang membangun dan apakah mungkin ada perbuatan tanpa adanya pelaku?”

[10] Dalam pandangan Ali KWJ. keyakinan akan keberadaan Tuhan merupakan sesuatu yang fitrah dan dengan sekadar melihat wujud makhluknya, manusia akan mempu mengungkap keberadaan sang pencipta, seperti dalam ucapannya: “Aku merasa heran dengan orang yang mengingkari Allah swt., sementara dia melihat ciptaanNya!”

[11]

2. Tashdiq

Tashdiq adalah satu konsep yang lebih khusus dibanding dengan makrifat, karena makrifat merupakan konsep mencakup pengetahuan yang bersifat dlanni serta pengetahuan yaqini. Seperti halnya makrifat, tashdiq juga memiliki beberapa tingkatan:

Pertama: Tashawwur ibtidai dari bagian-bagian ( maudlu dan mahmul ) cadangan dan keyakinan sederhana akan kebenaran hukum dari nisbah tiap bagian tadi. Keyakinan orang awam terhadap cadangan-cadangan seperti “Tuhan ada” atau “Tuhan maha melihat” tidak didasari oleh kemantapan pengetahuan setiap bagian dari cadangan atau hukum nisbah antara bagian-bagian tersebut. Artinya pengetahuan mereka tentang bagian dari cadangan serta hukum dari nisbah antara keduanya sangatlah ijmal. Oleh karenanya keykinan mereka sangatlah rapuh.

Kedua: Tashdiq yang muncul setelah pengetahuan yang nisbi terhadap bagian-bagian cadangan serta keyakinan yang muncul dari pengakuan akan kebenaran nisbah antara bahagian-bahagian tersebut. Akan tetapi keyakinan nisbi ini masih belum bisa menjadi faktor penggerak kehidupannya, artinya keyakinan ini masih tergantung kepada perhitungan untung rugi. Kalau cadangan tersebut membawa keuntungan bagi keberadaannya maka cadangan tersebut sempurna dan kalau tidak maka dia akan berpaling dari keyakinan ini.

Ketiga : Tashdiq yang muncul dari kejelasan terhadap bagian-bagian cadangan dan tidak ada sedikitpun keraguan terhadapnya serta keyakinan yang mantap terhadap hukum nisbah antara bagian-bagian cadangan tadi. Akan tetapi keyinanan tersebut belum malakah dan menjadi darah dagingnya, artinya walaupun dengan segala kejelasan akan bagian cadangan serta hukumnya akan tetapi keyakinan ini tidak meresap ke dalam kehidupan dan tujuan hidupnya.

Keempat : Tashdiq atau keyakinan yang dihasilkan dari pengetahuan sempurna terhadap bagian-bagian cadangan serta hukum nisbah antara bagain-bagian ini. Dan keyakinan ini sudah mendarah daging, malakah dan sudah menjadi faktor penggerak yang besar dalam kehidupannya. Ini merupakan keyakinan hakiki yang muncul dari kesempurnaan makrifar. Keyakinan seperti ini yang dianjurkan oleh Ali KWJ. dalam salah satu khutbahnya : “Jangan jadikan ilmu kalian kebodohan dan keyakinan kalian menjadi syak, jika kalian sudah mengetahui maka amalkanlah dan jika kalian sudah meyakininya maka praktek-kanlah”

[12] Atau dalam salah satu hadits Ali KWJ. berkata : “Ilmu selalu bergandingan ( maqrun ) dengan amal ; barang siapa yang sudah mengetahui maka ia akan mengamalkan dan barang siapa yang mengamalkan berarti ia telah mengetahui. Ilmu selalu bergandingan dengan amal, ( jika ia mengamalkannya ) maka ilmu akan menjawabnya dan jika tidak maka ia pun akan meninggalkannya”

[13]

3. Tauhid
Setelah manusia melewati ketiga tahapan tashdiq dan masuk kepada tingkatan keempat, maka kelazimannya dia akan mengakui keesaan Tuhan. Karena pada tingkatan keempat dari tashdiq, manusia sudah memiliki pengetahuan sempurna terhadap bagian-bagian cadangan, Argumentasi akan keberadaan wajib al-wujud merupakan hujah terhadap keEsa-annya. Pembuktian akan keberadaan wajib al-wujud ( dalam istilah falsafi ) yaitu Allah swt. ( dalam istilah agama ) adalah pembuktian akan keberadaan Dzat yang maha sempurna dan tidak terbatas. Dan kelaziman dari ketidak terbatasanNya adalah keEsa-anNya. Dalam salah satu hadistnya : “mengetahuinya berarti mengesakannya”

[14] (seperti hujah yang dikemukakan oleh Mulla Sadra). Dalam pandangan Ali KWJ. yang dimaksud dengan Esa dan satunya Tuhan bukanlah satu dalam bilangan sehingga Dia terpisah dari yang lain dengan batasan, akan tetapi artinya tidak ada sekutu bagi-Nya dan Tuhan adalah wujud yang bashit dan tidak tersusun dari bagian seperti dalam ucapannya : “Satu akan tetapi bukan dengan bilangan”[15]

4. Ikhlas
Tahapan selanjutnya adalah Ikhlas tentang Tuhan ; “kesempurnaan tauhid adalah ikhlas terhadapNya”

[16] Ibnu Abi Hadid (diyakini juga oleh Allamah Ja’fari); maksud dari ikhlas dalam khutbah ini -dengan melihat kalimat-kalimat berikutnya dari khutbah ini- adalah mensucikan ( akhlasha/khalis danestan ) wujud Tuhan dari segala kekurangan dan sifat-sifat salbi.

[17]

5. Penafian Sifat
Tuhan merupakan wujud yang mutlak serta maha tidak terbatas, oleh karenanya kekuatan akal dengan kongsep-kongsep dzihn-nya setiap kali hendak memberikan sifat ( dengan kongsep-kongsep ) tidak akan bisa mensifati Tuhan dengan sempurna dan mensifati Tuhan dengan apa yang seharusnya. Karena setiap kongsep dari satu sifat berbeza dengan kongsep dari sifat lain ( terlepas dari misdaq ), maka kelazimannya adalah keterbatasan. Artinya kalau kita memberikan sifat kepadaNya berarti kita telah membandingkan ( satu sifat dengan yang lain atau antara Dzat dengan sifat ). Ketika kita telah membandingkan berarti kita menduakannya, ketika kita menduakannya berarti kita men-tajziah, ketika kita men-tajziah berarti kita tidak mengenalNya dan seterusnya seperti yang di huraikan dalam khutbahnya.>

[18] Wujud Tuhan yang maha tidak terbatas tidak mungkin bisa diletakkan dalam satu wadah, baik wadah berupa suatu wujud atau dicakup dalam wadah berupa kongsep kulli yang dihasilkan dari perbuatan akal. Oleh karenanya golongan yang meyakini adanya hulul pada dzat Tuhan, mereka telah membatasi Tuhan dalam satu wujud makhluk tertentu. Seperti keyakinan bahwa Isa as. atau Ali KWJ. adalah wadah bagi wujud Tuhan, sangat jelas bahwa pandangan seperti itu sudah menyimpang dari Tauhid dan bertetangan dengan akal serta teks-teks agama seperti ucapan Ali KWJ. : “ barang siapa yang berkata bahwa Tuhan ada pada sesuatu maka ia telah menyatukanNya dengan sesutau itu, dan barang siapa yang menyatakan bahwa Tuhan diatas ( diluar ) dari sesutau berarti ia telah memisahkan Tuhan darinya “. Wujud yang maha tidak terbatas, tidak berakhir dan memiliki wahdat ithlaqi memiliki dua kekhususan; pertama ‘ainiah wujudi dan hadir secara wujud dengan semua makhluk sebagai tajalli isim-Nya akan tetapi tidak dalam artian hulul. Kedua : fauqiah wujudi , karena wujudnya yang tidak terbatas tidak mungkin bisa dibatasi hanya pada makhluk yang terbatas ( hulul ).

Artinya wujud mutlak ini selian hadir di dalam wujud makhluk juga berada di luar wujud makhluk, sebab kalau tidak maka wujud-Nya akan terbatas. Seperti yang diutarakan oleh Imam Husein bin Ali KWJ. ketika menafsirkan ayat “ Allah al-shamad “ maknanya adalah “ laa jaufa lahu “ atau wujud-Nya tidak memiliki kekosongan artinya tidak ada bahagian pun dari wujud ini yang kosong dari-Nya. Hal ini juga dijelaskan dalam khutbah selanjutnya : “ bersama segala sesuatu akan tetapi tidak dengan muqaranah dan bukan segala sesuatu akan tetapi tidak jawal dan terpisah darinya. Kesimpulan-nya bahwa filsafat yang bersenjatakan akal dengan segala kekuatan-nya tidak akan bisa memahami Tuhan dengan apa adaNya ( ihathah ). Begitu pula kekuatan amal manusia yang terbatas, lewat irfannya, tidak akan sampai pada shuhud dan hudzur pada kedalaman sifat dari wujud yang maha Agung ini. Pengetahuan manusia tentang Tuhan selalu diiringi dengan pengakuan ketidak mampuan dan kelemahan. Pada kutbah lain Ali KWJ. berkata : “kekuatan fikir manusia tidak sampai kepada sifat-Nya, dan hati tidak akan bisa meraih kedalam-Nya”

[19] penjelasan lain dari penafian sifat, adalah menafikan sifat sebagai sesuatu yang terpisah dari mausuf. Penafsiran ini dikuatkan oleh kalimat sesudahnya : “dengan kesaksian bahwa setiap sifat bukanlah mausuf dan setiap mausuf bukanlah sifat “ atau kalimat sebelumnya dari khutbah ini : : “Dzat yang sifatnya tidak memiliki batasan yang membatasinya”

sumber asli

Advertisements

Jangan lupa tinggalkan komen

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: